th79y3teuc

להורים שלום רב,

הנדון: תרגיל "למידה מרחוק" בשעת חירום לשנת תשע"ז

תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך יערך בחודש פברואר 2017. כחלק מהיערכות לשעת חירום יתקיים תרגיל "למידה מרחוק", במהלכו יפעלו התלמידים מבית הספר או מהבית החל מתום יום הלימודים ועד השעה 22:00 באותו היום. תרגיל "למידה מרחוק" יופעל החל מיום ראשון 12 בפברואר 2017 ט"ז בשבט תשע"ז ועד 16 בפברואר 2017, כ' בשבט תשע"ז.

השימוש בסביבה מקוונת בכלל ולמידה מרחוק בפרט בשגרה כמו גם בחירום, מהווים תחליף נוסף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע פיסית לבית הספר. למידה מרחוק תאפשר למורים לקיים שיגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה מיוחד, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר באמצעות רשת האינטרנט או הטלפון.

חשוב להכיר את * הפורטל הבית-ספרי ומרחבי הלמידה הכיתתיים שבו כדי שהתלמידים ידעו להיעזר בו ולתקשר בניהם ועם צוות בית הספר בשגרה ובחירום כאחד. אתר בית הספר משמש כלי תקשורת מרכזי ומאפשר דרכי תקשורת מגוונות עם הצוות החינוכי של בית הספר )מחנך/ת הכיתה של ילדכם, יועץ/ת בית הספר ,המנהל/ת וכו'(.

במהלך התרגיל יתנסו התלמידים מספר אופנים של למידה מרחוק:

  1. ביצוע מטלה מתוקשבת שתפורסם במרחב הכיתתי /מקצועי באתר בית הספר.
  2. קיום שיח מקוון עם המורה בפורום של המרחב הכיתתי / מקצועי באתר בית הספר.
  3. השתתפות בהרצאה מקוונת, בשידור חי, בתחומי דעת שונים בהתאם לשכבת הגיל.

אתם מוזמנים להיכנס לסביבת למידה מרחוק בשעת חירום ולהכיר את מגוון הפעילויות המוצעות לתלמידים באמצעים ללמידה מרחוק, מאגר יחידות הוראה מתוקשבות, הרצאות מקוונת, הנחיות והדגשים.

חשוב להתנסות במערכות ולהכיר אותן מבעוד מועד, שכן תרגול והיכרות בשגרה מהווים בסיס להתנהלות בעת חירום .

נוקיר שיתוף פעולה וסיוע לילדכם,

מנהל בית הספר

)כל מנהל בית ספר יוסיף את שמו וחתימתו ואת לוגו בית הספר, למכתב המופנה להורים. אנו ממליצים שכל מנהל ינסח את המכתב בהתאם למתווה המתאים לשלב הגיל של בית הספר(

הנחיות נוספות להורים בענן החינוכי , נוסח אגרת להורים )עברית( אגרת להורים )ערבית( * כל בית ספר יוסיף במקום זה את הקישור לפורטל בית הספר